นโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท เอชเอสเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ได้แก่ เว็บไซต์ https://hsfurmall.com โซเชียลมีเดีย (Social Media) และช่องทางอื่นๆ

      ข้อ 1: การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
Hs Furniture ต้องการให้ข้อมูลและบริการของเราเป็นที่ชื่นชอบและตรงกับความต้องการของท่าน จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของเรา อาทิ
  – ชื่อและนามสกุล
  – อีเมล
รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เท่าที่จําเป็น โดยข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เราสามารถทราบความต้องการของท่าน ความแตกต่างของสินค้าและบริการที่ท่านจะได้รับออกจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับเรามากเท่าใด เราก็สามารถให้บริการได้ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว เราอาจสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือบริการที่เราหรือพันธมิตรทางธุรกิจจัดขึ้น โดยท่านอาจต้องระบุ ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สินค้าที่ชื่นชอบ ความสนใจ พฤติกรรม ฯลฯ การแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจะทําให้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า หรือใช้บริการต่างๆได้มากขึ้นและไม่พลาดโอกาสพิเศษสําหรับสมาชิก

      ข้อ 2: จุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์เบื้องต้นของ Hs Furniture ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของเราได้รับ สินค้า และบริการที่ดีจากเราอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน ไปยังบริษัทในเครือของเราหรือพันธมิตรในทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทําการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านโดยไม่จําต้องบอกกล่าว ล่วงหน้าแก่ท่าน
เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความ ต้องการของท่านผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้เรา
เพื่อวิจัย และวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย (Social Media)
เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาด หรือเนื้อหาที่คุณสนใจ ซึ่งทางเราอาจจัด ส่งให้ท่านผ่านทางช่องทางต่างๆ ของ Hs Furniture เช่น เว็บไซต์, อีเมล, สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางอื่นๆ ในอนาคต
เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับ อนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้ทางบริษัท

      ข้อ 3: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้บริการทุกรายที่ได้ลงทะเบียนกับ Hs Furniture สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ โดยท่านสามารถดําเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยการเชื่อมต่ออีเมล รหัสผ่าน และการเชื่อมโยงระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

      ข้อ 4: คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพีแอดเดรส (IP Address)
Hs Furniture อาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้
         ทั้งนี้ คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทําให้เราทราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน
        พิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ทำให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซล (Pixel) เพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใดหรือบางส่วนของจอภาพใด
        ด้วยการทำงานของคุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) จะทําให้ Hs Furniture สามารถจดจําผู้ใช้บริการที่ได้เคยเข้าชมเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ ของเรา เพื่อใช้ในการพัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นำเสนอบริการ สิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้งาน

      ข้อ 5: ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
Hs Furniture ขอแนะนําว่าผู้ใช้งานไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใดๆ และท่านควรออกจากระบบ (Log Off) อินเทอร์เน็ทหรือการใช้คอมพิวเตอร์เบราว์เซอร์ของท่านทุกครั้งที่เลิกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ

      ข้อ 6: การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
Hs Furniture อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ทุกเวลา โดยปิดประกาศการแก้ไข เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของเรา การใช้บริการเว็บไซต์และช่องทางอื่นของ Hs Furniture ถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นกัน

       ข้อ 7: ข้อมูลติดต่อกับบริษัท
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน และความปลอดภัยส่วนบุคคล ติดต่อ Hs Furniture ได้ที่ mk.hsfurniture@gmail.com